Celeste 9" x 12" egg tempera on panel


© Sally Jacobs 2011